Báo cáo thường niên
17.04.2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2023
Tải về
18.04.2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2022
Tải về
12.04.2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2021
Tải về
20.04.2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2020
Tải về
20.04.2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2019
Tải về
09.05.2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2018
Tải về
28.05.2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2017
Tải về
20.04.2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2016
Tải về
11.04.2016

Báo cáo thường niên năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2015
Tải về
20.04.2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2014
Tải về
04.04.2013

Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2012
Tải về
04.04.2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo thường niên năm 2011
Tải về