Báo cáo tài chính
29.04.2024

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
Tải về
29.04.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023
Tải về
29.04.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2024 so với quý 1 năm 2023
Tải về
29.04.2024

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2024
Tải về
01.04.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán so với trước kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 sau kiểm toán so với trước kiểm toán
Tải về
30.03.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023 so với năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023 so với năm 2022
Tải về
30.03.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2023 so với năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng sau kiểm toán năm 2023 so với năm 2022
Tải về
30.03.2024

Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2023
Tải về
30.03.2024

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023
Tải về
30.01.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023
Tải về
30.01.2024

Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2023
Tải về
30.01.2024

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2023
Tải về