Đại hội đồng cổ đông
21.04.2024

Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tải về
19.04.2024

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bản cập nhật)

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bản cập nhật)
Tải về
19.04.2024

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bản cập nhật)

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (bản cập nhật)
Tải về
30.03.2024

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029
Tải về
30.03.2024

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tải về
30.03.2024

Nghị quyết dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Nghị quyết dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tải về
30.03.2024

Chương trình và tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Chương trình và tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tải về
05.05.2023

Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tải về
04.05.2023

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tải về
18.04.2023

Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019-2024
Tải về
18.04.2023

Thông báo đơn từ nhiệm TV Ban kiểm soát Công ty của Ông Lương Anh Tuấn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo đơn từ nhiệm chức vụ TV Ban kiểm soát Công ty của Ông Lương Anh Tuấn
Tải về
18.04.2023

Thông báo đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT Công ty của Ông Kim Mạnh Hà

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT Công ty của Ông Kim Mạnh Hà
Tải về