Sơ đồ tổ chức

HỆ THỐNG XUAN MAI CORP

CÔNG TY MẸ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Bùi Khắc Sơn

Chủ tịch HĐQT

Bà Đinh Thị Thanh Hà

Thành viên HĐQT

Bà Đỗ Thị Huệ

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Quang

Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Hiền

Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Cao Thắng

Tổng giám đốc

Ông Lê Trung Thắng

Phó Tổng giám đốc

Ông Dương Anh Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Ông Hoàng Văn Phong

Phó Tổng giám đốc

Ông Mai Văn Định

Kế toán trưởng