Công bố thông tin
21.05.2024

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Tải về
15.05.2024

Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 31

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 31
Tải về
21.04.2024

Công bố thông tin bất thường thay đổi nhân sự

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin bất thường thay đổi nhân sự
Tải về
20.04.2024

Thông báo về việc thay đổi nhân sự miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Đức

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về việc thay đổi nhân sự miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Minh Đức
Tải về
08.04.2024

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thọ Phùng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thọ Phùng
Tải về
08.04.2024

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Mai Văn Định

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Mai Văn Định
Tải về
01.04.2024

Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 30

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 30
Tải về
28.03.2024

Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu
Tải về
14.03.2024

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2007/GCNCP-VSDC lần thứ 9 - 12/03/2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2007/GCNCP-VSDC lần thứ 9 - 12/03/2024
Tải về
11.03.2024

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Tải về
06.03.2024

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin nghị quyết HĐQT ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2024
Tải về
06.02.2024

Công bố thông thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Tải về