Điều lệ quy chế
24.04.2024

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2024 (bản sửa đổi, bổ sung 2024)

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2024 (bản sửa đổi, bổ sung 2024)
Tải về
29.03.2024

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2024
Tải về
27.04.2021

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2021
Tải về
24.07.2020

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2020
Tải về
16.08.2019

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2019
Tải về
13.03.2019

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2018
Tải về
06.05.2017

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2017
Tải về
02.04.2016

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2016

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2016
Tải về
13.11.2015

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2015

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2015
Tải về
01.08.2014

Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC năm 2014

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty XMC ngày 1 tháng 8 năm 2014
Tải về